ศูนย์รวมอุปกรณ์ความปลอดภัย

NUMENS

หมวดสินค้า Addressable Wireless

00000

Control and indicating equipment,6-loop expansion panel

CNA-601-001W

Detector,Addressable Smoke/Heat detector, Wireless
-ตรวจจับควันแบบการหักเหของแสง -ตรวจจับอัตราการเพิ่มของอุณหภูมิ และจับอุณหภูมิคงที่ ที่ 57°C
-รองรับการส่งสัญญาณแบบไร้สาย
-รองรับการระบุหมายเลขของอุปกรณ์ (Address Device)
-รองรับการแจ้งเตือนแบบเสียงในตัวอุปกรณ์ ในระดับความดังเสียง-มากถึง 85 dB ในระยะ 3 เมตร
-รองรับการใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ในตัวอุปกรณ์

HNA-601-003W

Detector,Addressable Heat detector, Wireless
-ตรวจจับอัตราการเพิ่มของอุณหภูมิ และจับอุณหภูมิคงที่ ที่ 57°C -รองรับการส่งสัญญาณแบบไร้สาย
-รองรับการระบุหมายเลขของอุปกรณ์ (Address Device)
-รองรับการแจ้งเตือนแบบเสียงในตัวอุปกรณ์ ในระดับความดังเสียงมากถึง 85 dB ในระยะ 3 เมตร
-รองรับการใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ในตัวอุปกรณ์

PNA-6002-01W

Control and indicating equipment,Addressable Wireless control and indicating equipment, 2-loop , Metal
-รองรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์รับสัญญาณไร้สาย (Wireless Node)
-รองรับโซนเชื่อมต่ออุปกรณ์ 2 Loop เพิ่มได้มากถึง 6 Loop
-รองรับหมายเลขอุปกรณ์มากถึง 125 Address/Loop
-รองรับโซนเชื่อมต่ออุปกรณ์แจ้งเตือน 2 โซน
-รองรับอุปกรณ์แจ้งเตือนมากถึง 10 อุปกรณ์/โซน
-รองรับแหล่งจ่ายไฟหลัก 220 VAC.
-รองรับแหล่งจ่ายไฟสำรอง 24 VDC.
-รองรับการเชื่อมต่อตู้ควบคุมย่อยมากถึง 16 ตู้
-รองรับสัญญาณขาออก(Output) ในการเชื่อมต่อ อุปกรณ์ภายนอกผ่าน Contact NC/NO
-รองรับการเชื่อมต่อแผนผังแสดงจุดเกิดเหตุเพลิงไหม้
หน้าจอ LCD สำหรับตั้งค่า และแสดงสถานะ
-เก็บข้อมูลเหตุการณ์ได้ 3,000 เหตุการณ์

PNA-6002-02E

Control and indicating equipment,2-loop expansion card
-รองรับการขยายเพิ่มของจำนวน Loop ในตู้ควบคุมรุ่น 6002-01 -รองรับการขยายได้ 2 Loop/บอร์ด

PNA-621-I01

Module, Single input
-รองรับสัญญาณขาเข้า (Input) ของอุปกรณ์ภายนอกผ่าน Contact NO
-รองรับการระบุหมายเลขของอุปกรณ์ (Address Device)
-มีสถานะไฟ LED กระพริบบอกสถานการณ์ทำงาน
-รองรับแรงดันไฟตั้งแต่ 17 - 30 VDC.

PNA-621-IO02

Module, Addressable Single Input/Output Module
-รองรับสัญญาณขาเข้า (Input) ของอุปกรณ์ภายนอกผ่าน Contact NO
-รองรับสัญญาณขาออก (Output) ของอุปกรณ์ภายนอกผ่าน Contact NC/NO
-รองรับการระบุหมายเลขของอุปกรณ์ (Address Device)
-มีสถานะไฟ LED กระพริบบอกสถานการณ์ทำงาน
-รองรับแรงดันไฟตั้งแต่ 17 - 30 VDC.

PNA-621-Z03

Module, Module zone input, 2-wire, 24V
-รองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ชนิดระบุโซน มากถึง 32 อุปกรณ์
-รองรับการระบุหมายเลขของอุปกรณ์ (Address Device)
-มีสถานะไฟ LED กระพริบบอกสถานการณ์ทำงาน
-รองรับแรงดันไฟตั้งแต่ 17 - 30 VDC.

PNA-622-001

Module, Module A/V Device, 2-wire, 24V
-รองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์แจ้งเตือน มากถึง 10 อุปกรณ์
-รองรับการจ่ายแรงดันไฟ 24 VDC. 800 mA.
-รองรับการระบุหมายเลขของอุปกรณ์ (Address Device)
-มีสถานะไฟ LED กระพริบบอกสถานการณ์ทำงาน
-รองรับแรงดันไฟตั้งแต่ 17 - 30 VDC.

PNA-660-002NW

Manual call points, Node MCP 24V, 2-wire
-อุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนใช้มือกด -รองรับการรับสัญญาณแบบไร้สาย มากถึง 500 เมตร (ในที่โล่ง)
-รองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ตรวจจับแบบไร้สาย มากถึง 32 อุปกรณ์
-รองรับการระบุหมายเลขของอุปกรณ์ (Address Device)
-อุปกรณ์สามารถ Reset กลับมาใช้งานใหม่ได้
-มีไฟ LED กระพริบบอกสถานการณ์ทำงาน
-รองรับแรงดันไฟตั้งแต่ 17 - 28 VDC.

PNA-660-004W

Manual call points, MCP 24V, 2-wire
-อุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนใช้มือกด -รองรับการรับสัญญาณแบบไร้สาย มากถึง 500 เมตร (ในที่โล่ง)
-รองรับการระบุหมายเลขของอุปกรณ์ (Address Device)
-อุปกรณ์สามารถ Reset กลับมาใช้งานใหม่ได้
-มีไฟ LED กระพริบบอกสถานการณ์ทำงาน
-รองรับแรงดันไฟตั้งแต่ 17 - 28 VDC.

PNA-6800-I01

Accessories, Loop isolator, 2-wire, 24V
- Loop Isolator
- อุปกรณ์ป้องกันการลัดวงจร
- รองรับแรงดัน DC 17 -28V
- รองรับมาตรฐาน EN54-17 และ CE

SNA-601-002W

Detector,Addressable Smoke detector, Wireless
-ตรวจจับควันแบบการหักเหของแสง -รองรับการส่งสัญญาณแบบไร้สาย
-รองรับการระบุหมายเลขของอุปกรณ์ (Address Device)
-รองรับการแจ้งเตือนแบบเสียงในตัวอุปกรณ์ ในระดับความดังเสียงมากถึง 85 dB ในระยะ 3 เมตร
-รองรับการใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ในตัวอุปกรณ์

หมวดสินค้า Residential

CND-202-001S

Smoke and heat alarms,Smoke/heat alarm, 9V, sounder, carbon-zinc battery
-ตรวจจับควันแบบการหักเหของแสง
-ตรวจจับอัตราการเพิ่มของอุณหภูมิ และจับอุณหภูมิคงที่ ที่ 57°C
-รองรับการแจ้งเตือนแบบเสียงในตัวอุปกรณ์ ในระดับความดังเสียงมากถึง 85 dB ในระยะ 3 เมตร
-รองรับการใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ 9V. ชนิด Carbon-zinc
-รองรับการแจ้งเตือนในกรณีพลังงานจากแบตเตอรี่ต่ำ

CND-205-011W

Wireless Inter-Connect Smoke & Heat Alarm, 3V
-ตรวจจับควันแบบการหักเหของแสง
-ตรวจจับอัตราการเพิ่มของอุณหภูมิ และจับอุณหภูมิคงที่ ที่ 57°C
-รองรับการเชื่อมต่อแบบไร้สาย และสามารถแบ่งกลุ่มการเชื่อมต่อได้
-รองรับการแจ้งเตือนแบบเสียงในตัวอุปกรณ์ ในระดับความดังเสียงมากถึง 85 dB ในระยะ 3 เมตร
-รองรับการใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ 3V. ชนิด Lithium Battery
รองรับการแจ้งเตือนในกรณีพลังงานจากแบตเตอรี่ต่ำ

HND-202-003S

Heat alarms,9V, sounder, carbon-zinc battery
-ตรวจจับอัตราการเพิ่มของอุณหภูมิ และจับอุณหภูมิคงที่ ที่ 57°C
-รองรับการแจ้งเตือนแบบเสียงในตัวอุปกรณ์ ในระดับความดังเสียงมากถึง 85 dB ในระยะ 3 เมตร
-รองรับการใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ 9V. ชนิด Carbon-zinc
-รองรับการแจ้งเตือนในกรณีพลังงานจากแบตเตอรี่ต่ำ

HND-205-008W

Wireless Inter-Connect Heat Alarm, 3V
-ตรวจจับอัตราการเพิ่มของอุณหภูมิ และจับอุณหภูมิคงที่ ที่ 57°C
-รองรับการเชื่อมต่อแบบไร้สาย และสามารถแบ่งกลุ่มการเชื่อมต่อได้
-รองรับการแจ้งเตือนแบบเสียงในตัวอุปกรณ์ ในระดับความดังเสียงมากถึง 85 dB ในระยะ 3 เมตร
-รองรับการใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ 3V. ชนิด Lithium Battery
-รองรับการแจ้งเตือนในกรณีพลังงานจากแบตเตอรี่ต่ำ

MCP-260-001W

Manual call points,10-year lithium battery, wireless interconnect
-อุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนใช้มือกด
-รองรับการส่งสัญญาณแบบไร้สาย มากถึง 500 เมตร (ในที่โล่ง)
-รองรับการใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ 3V. ชนิด Lithium Battery
-อุปกรณ์สามารถ Reset กลับมาใช้งานใหม่ได้

PNRW-261-02

Alarm remote control, Vibration Alert
-รองรับการควบคุมอุปกรณ์ตรวจจับแบบไร้สาย
-สามารถแบ่งกลุ่มการเชื่อมต่อได้
-รองรับการส่งสัญญาณแบบไร้สาย มากถึง 500 เมตร (ในที่โล่ง)
-รองรับการใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ 3V. ชนิด Lithium Battery

SND-205-002W

Wireless Inter-Connect Smoke Alarm, 3V
-ตรวจจับควันแบบการหักเหของแสง
-รองรับการเชื่อมต่อแบบไร้สาย และสามารถแบ่งกลุ่มการเชื่อมต่อได้
-รองรับการแจ้งเตือนแบบเสียงในตัวอุปกรณ์ ในระดับความดังเสียงมากถึง 85 dB ในระยะ 3 เมตร
-รองรับการใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ 3V. ชนิด Lithium Battery
-รองรับการแจ้งเตือนในกรณีพลังงานจากแบตเตอรี่ต่ำ

SND-500-S

Smoke alarms, 9V, Sounder, carbon-zonc battery
-ตรวจจับควันแบบการหักเหของแสง
-รองรับการแจ้งเตือนแบบเสียงในตัวอุปกรณ์ ในระดับความดังเสียงมากถึง 85 dB ในระยะ 3 เมตร
-รองรับการใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ 9V. ชนิด Carbon-zinc
-รองรับการแจ้งเตือนในกรณีพลังงานจากแบตเตอรี่ต่ำ

หมวดสินค้า Conventional

BNC407-01

Line-Type Smoke Detector-ตรวจจับควันแบบลำแสง
-รองรับระยะการตรวจจับ 8
– 100 เมตร ที่ความกว้างสูงสุด 14.5 เมตร
-มีไฟ LED บอกสถานการณ์ทำงาน
-สามารถเชื่อต่ออุปกรณ์ภายนอกผ่าน Contact NC/NO
-รองรับแรงดันไฟตั้งแต่ 15 - 28 Vdc.

BNC407-02

Line-Type Smoke Detector Reflector
แผ่นสะท้อนใช้สeหรับหรับสะท้อนกับของ BEAM Detector1 YEAR

CN3023

Base, low profile, 5-terminal, 102mm
ขาเบส Low Profile ใช้สำหรับ อุปกรณ์ตรวจจับ Conventional1 YEAR

CN3043

Base, low profile, 9-terminal, 102mm
ขาเบส Low Profile ใช้สำหรับ อุปกรณ์ตรวจจับ Conventional ซีรี SL,HL1 YEAR

CN484-02

Base, 4-Terminal, Relay Output
ขาเบส Low Profile ใช้สำหรับ อุปกรณ์ตรวจจับ Conventional ใช้กับอุปกรณ์ ซีรี่ SR,HR,SRR,HRR

CNI-05

RS232 to 485 interface card1 YEAR

CPC-36-C

Conventional manual call point / อุปกรณ์สัญญาณเตือนแบบใช้มือกด / รองรับแรงดันไฟฟ้า DC 5 - 33V / มีไฟ LED บอกสถานะการทำงาน / มาตรฐาน EN54-11

CPC-46-P

Conventional Pull station
-อุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนใช้มือกดและดึง -อุปกรณ์สามารถ Reset กลับมาใช้งานใหม่ได้
-มีไฟ LED กระพริบบอกสถานการณ์ทำงาน
-รองรับการเดินสายแบบ 2 สาย (Class B)
-รองรับแรงดันไฟตั้งแต่ 10.8 - 33 VDC.

HNC-310-H2

Convention heat detector / อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน / รองรับแรงดัน DC 10.8 - 33V / มาตรฐาน EN54-7 5 / UL268 521

HNC-310-HL

- Conventional Photoelectric Heat Detector ,LED
- อุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ (57°C)
- รองรับแรงดันไฟฟ้า DC 10.8-33V
- รองรับมาตรฐาน EN54-7 5/UL268 521

HNC-310-HRR

- Conventional Heat Detector with Relay Output - อุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ(57 °C) - รองรับแรงดัน DC 10.8 - 33V - รองรับมาตรฐาน EN54-7 5 / UL268 521

NFB-66

Conventional fire alarm bell / อุปกรณ์แจ้งเตือนแบบสัญญาณเสียง / ระดับความดัง มากกว่า 95 dB / รองรับแรงดันไฟฟ้า DC 12-28V

PGNGC-16

Control and indicating equipment, Remote LED Display Card, 16 indicator
-รองรับการเชื่อมต่อ ตู้แผนผังแสดงจุดเกิดเหตุเพลิงไหม้ (Graphic Annunciator)
-รองรับโซนแจ้งเตือน สำหรับเชื่อมต่อ LED 24 Vdc. มากถึง 40 โซน
รองรับการใช้งานร่วมกันสูงสุด 5 บอร์ด
รองรับแรงดันไฟตั้งแต่ 21 - 28 VDC.

PNC-3000-16Z

Numens Convention Control Panel 16 zones / ระบบแบบ Conventional System / ต่ออุปกรณ์ได้สูงสุด 512 อุปกรณ์ / มาตรฐาน EN54 / ติดตั้งง่าย

PNC-3000-8Z

Numens Convention Control Panel 8 zones / ระบบแบบ Conventional System / ต่ออุปกรณ์ได้สูงสุด 512 อุปกรณ์ / มาตรฐาน EN54 / ติดตั้งง่าย

PNC-4003-16ZR

- Numens Convention Control Panel 16 Zones
- Red metal enclosure
- ระบบแบบ Conventional System (ระบุโซน)
-ต่ออุปกรณ์ได้สูงสุด512 อุปกรณ์
-รองรับมาตรฐานEN54

PNC-4003-8ZR

- Numens Convention Control Panel 8 Zones
- Red metal enclosure
- ระบบแบบ Conventional System (ระบุโซน)
-ต่ออุปกรณ์ได้สูงสุด256 อุปกรณ์
-รองรับมาตรฐานEN54

PNGAC-08

"- Remote LED display card - อุปกรณ์แสดงสถานะแจ้งเตือนได้ทั้งหมด 8 โซน - แสดงสถานะแจ้งเตือนได้สูงสุด 16 โซน - รองรับแรงดันไฟตั้งแต่ DC 24V"

PNI-681-01

- Remote indicator - อุปกรณ์แสดงสถานะการแจ้งเตือน - รองรับการใช้งานกับ SNC-300-SL - รองรับแรงดัน DC 5 - 36V

SLC-16-L

Conventional fire siren and light/ อุปกรณ์แบบส่งสัญญาณพร้อมไฟแจ้งเตือน / ระดับความดัง มากกว่า 100 dB / รองรับแรงดันไฟฟ้า DC 12-24V

SNC-300-C2

Conventional smoke and heat combind detector / อุปกรณ์ตรวจจับควันและอุณหภูมิ / รองรับแรงดัน DC 10.8 - 33V / มาตรฐาน EN54-7 5 / UL268 521

SNC-300-S2

- Conventional Photoelectric Smoke detector - อุปกรณ์ตรวจจับควัน - รองรับแรงดัน DC 10.8 - 33V - รองรับมาตรฐาน EN54-7 5 / UL268 521

SNC-300-SL

- Conventional Photoelectric Smoke Detector - อุปกรณ์ตรวจจับควัน -รองรับแรงดันไฟฟ้า DC 12-28V - รองรับมาตรฐาน EN54-7 5 / UL268 521

SNC-300-SRR

- Conventional Photoelectric Smoke Detector with Relay Output - อุปกรณ์ตรวจจับควัน - รองรับแรงดัน DC 10.8 - 33V - รองรับมาตรฐาน EN54-7 5 / UL268 521

หมวดสินค้า Addressable

1497921

Network Interface Card
ใช้สำหรับส่งขอมูลระหว่างตู้ fire Control Panel กับ Repeater

CN3062

Base, low profile, 4-terminal, 102mm
ขาเบส Low Profile ใช้สำหรับ อุปกรณ์ตรวจจับ Addressable

HNA-360-H2

Addressable Heat detector / อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน / รองรับแรงดัน DC 17 -28V / มาตรฐาน EN54-5 / CE

PGNGC-08

Control and indicating equipment, Remote LED Display Card, 8 indicator
-รองรับการเชื่อมต่อ ตู้แผนผังแสดงจุดเกิดเหตุเพลิงไหม้ (Graphic Annunciator)
-รองรับโซนแจ้งเตือน สำหรับเชื่อมต่อ LED 24 Vdc. มากถึง 8 โซน
-รองรับการใช้งานร่วมกันสูงสุด 2 บอร์ด
รองรับแรงดันไฟตั้งแต่ 21 - 28 VDC.

PGNGC-16

Control and indicating equipment, Remote LED Display Card, 8 indicator
-รองรับการเชื่อมต่อ ตู้แผนผังแสดงจุดเกิดเหตุเพลิงไหม้ (Graphic Annunciator)
-รองรับโซนแจ้งเตือน สำหรับเชื่อมต่อ LED 24 Vdc. มากถึง 40 โซน
รองรับการใช้งานร่วมกันสูงสุด 5 บอร์ด
รองรับแรงดันไฟตั้งแต่ 21 - 28 VDC.

PNA-6001003

Addressable Zone Unit Module/ อุปกรณ์เชื่อมต่อแบบโซน / รองรับแรงดัน DC 17 -30V / มีไฟ LED บอกสถานะการทำงาน / มาตรฐาน EN54-18 / CE

PNA-600101

Numens Addressable Control Panel 1 Loop / ระบบแบบ Addressable System / ต่ออุปกรณ์ได้สูงสุด 125อุปกรณ์ / มาตรฐาน EN54-2,EN54-4

PNA-600102

Numens Addressable Control Panel 2 Loop / ระบบแบบ Addressable System / ต่ออุปกรณ์ได้สูงสุด 250อุปกรณ์ / มาตรฐาน EN54-2,EN54-4

PNA-6002-06R

Repeater panel
-รองรับการใช้งานสเหมือนตู้ควบคุมหลัก -มีไฟ LED แสดงสถานการณ์เกิดเหตุ มากถึง 16 โซน
-รองรับการเชื่อมต่อผ่าน RS-485
-รองรับแรงดันไฟตั้งแต่ 21 - 28 VDC.

PNA-6004-1LR

- Numens Addressable Control Panel 1 Loop - Red metal enclosure - ระบบแบบ Addressable System (ระบุตำแหน่ง) - ต่ออุปกรณ์ตรวจจับได้สูงสุด 125อุปกรณ์ - รองรับมาตรฐาน EN54-2,EN54-4

PNA-6004-2LR

- Numens Addressable Control Panel 2 Loop - Red metal enclosure - ระบบแบบ Addressable System (ระบุตำแหน่ง) - ต่ออุปกรณ์ตรวจจับได้สูงสุด 250 อุปกรณ์ - รองรับมาตรฐาน EN54-2,EN54-4

PNA-621-I01

- Addressable Single Input Module - อุปกรณ์รับสัญญาณขาเข้า (input) - รองรับแรงดัน DC 17 -30V - มีไฟ LED บอกสถานะการทำงาน - รองรับมาตรฐาน EN54-17 และ CE

PNA-621-IO02

- Addressable Single Input/Output Module - อุปกรณ์รับสัญญาณขาเข้าออก (input/Output) - รองรับแรงดัน DC 17 -30V - มีไฟ LED บอกสถานะการทำงาน - รองรับมาตรฐาน EN54-17 และ CE

PNA-621-Z03

- Addressable Zone Unit Module - อุปกรณ์เชื่อมต่อแบบโซน (Conventional) - รองรับแรงดัน DC 17 -30V - มีไฟ LED บอกสถานะการทำงาน - รองรับมาตรฐาน EN54-17 และ CE

PNA-622-001

Module, Module A/V Device, 2-wire, 24V

PNA-622-001

Audio/visual devices,Convention Fire alarm bell
-อุปกรณ์แจ้งเตือนแบบสัญญาณเสียง
-เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 6 นิ้ว
-ระดับความดังเสียงมากถึง 95 dB ในระยะ 1 เมตร
-รองรับการเดินสายแบบ 2 สาย (Class B)
รองรับแรงดันไฟตั้งแต่ 12 - 28 VDC.

PNA-640-001

-Addressablel Fire siren - อุปกรณ์แจ้งเตือนแบบสัญญาณเสียง - ระดับความดังมากกว่า 100 dB - รองรับแรงดันไฟฟ้า DC 12-24V

PNA-6600-M01

-อุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนใช้มือกด
-รองรับการระบุหมายเลขของอุปกรณ์ (Address Device)
-อุปกรณ์สามารถ Reset กลับมาใช้งานใหม่ได้
-มีสถานะ LED กระพริบบอกสถานการณ์ทำงาน
รองรับแรงดันไฟตั้งแต่ 17 - 28 VDC.

PNA-6600-M01

Manual call points, MCP 24V, 2-wire
-อุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนใช้มือกด -รองรับการระบุหมายเลขของอุปกรณ์ (Address Device)
-อุปกรณ์สามารถ Reset กลับมาใช้งานใหม่ได้
-มีสถานะ LED กระพริบบอกสถานการณ์ทำงาน
รองรับแรงดันไฟตั้งแต่ 17 - 28 VDC.

PNA-660001

Addressable Manual call points / อุปกรณ์สัญญาณเตือนแบบใช้มือกด / รองรับแรงดัน DC 17 -28V / มีไฟ LED บอกสถานะการทำงาน / มาตรฐาน EN54-11 / CE

PNA-6800-I01

- Loop Isolator - อุปกรณ์ป้องกันการลัดวงจร - รองรับแรงดัน DC 17 -28V - รองรับมาตรฐาน EN54-17 และ CE

PNA-680001

Loop Isolator / อุปกรณ์ป้องกันการลัดวงจร / รองรับแรงดัน DC 17 -28V / มาตรฐาน EN54-17 / CE

SLC-66-C

Audio/visual devices,Convention Fire siren and light
-อุปกรณ์แจ้งเตือนแบบสัญญาณเสียงและแสง

SNA-360-C2

Addressable smoke and heat combind detector / อุปกรณ์ตรวจจับควันและอุณหภูมิ / รองรับแรงดัน DC 17 -28 V / มาตรฐาน EN54-7 5 / CE

SNA-360-S2

Addressable photoelectric smoke detector / อุปกรณ์ตรวจจับควัน / รองรับแรงดัน DC 17 -28V / มาตรฐาน EN54-7 / CE